Reklamační řád


A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího

mimmo s.r.o. se sídlem Lípová 472/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město,

Toto není adresa pro zaslání vraceného zboží ani reklamací!

IČ: 09233067, DIČ: CZ09233067,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332973,  ( dále jen “prodávající”), umístěných na webovém rozhraní www.mimmo.cz a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující (též spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce je vystavován ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se všemi zákonem danými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

B. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tedy dnem uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.

Záruční doba činí 24 měsíců.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – II. jakost (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží) Jde-li o věci II. jakosti, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

Na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje.

Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující skutečnosti: zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem, životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho údržbou, zboží bylo spotřebitelem přeprodáno a nelze prokázat vztah mezi smluvními stranami vůči prodávajícímu.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

C. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@mimmo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může zboží reklamovat zasláním prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna na pobočku: 

 

M A W I 3000 (ID 10242) 

Nádražní 1148, 332 02 Starý Plzenec

Údaje pro zaslání:

Jméno: Hana Trhlíková

Tel.: +420 603 852 042

E-mail: info@mimmo.cz

 

Jestliže kupující nemá v dosahu pobočku přepravní služby Zásilkovna, může kontaktovat prodávajícího na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu a dohodnout se na jiném způsobu předání/zaslání reklamovaného zboží. Stejně tak v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů.  

 

Zboží kupující zašle společně s formulářem uplatnění reklamace a kopií faktury.

 

Prodávající také doporučuje kupujícímu zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Prodávající zašle kupujícímu e-mailem písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace.

Zboží bude po reklamačním řízení zasláno poštou nebo přepravní společností na adresu zákazníka.

O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, e-mailem či jiným prostředkem.

 

D. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly obvyklým užíváním výrobku, tedy vznikly v důsledku jeho opotřebení, chybným užíváním produktu, přetížením produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt, dále pak chybným skladováním produktu nebo nesprávnou údržbou v rozporu s našimi pokyny, resp. pokyny výrobce nebo jiným zásahem. Rovněž nelze reklamovat vady, pro které byla poskytnuta sleva a které byly známy v době uzavření kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění nelze uplatnit, pokud je vada způsobena kupujícím. 

Zboží na reklamaci musí být předáno dokonale očištěné – vnitřní i vnější povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez započetí reklamačního procesu.

Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno průvodním dopisem s popisem vady nebo reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez započetí reklamačního procesu.

 

E. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.

V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je prodávající povinen uvést důvod zamítnutí.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o tuto dobu neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován na udané kontakty na reklamačním protokolu.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Bez tohoto ověření není prodávající oprávněn reklamaci vydat.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

Děkujeme za důkladně prostudování Reklamačního řádu.