Obchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mimmo.cz (dále jen „podmínky“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Olga Kolářová, se sídlem Praha 4, Pod Jiráskovou čtvrtí 1732/8, IČ 87651653 (dále také „prodávající“), a kupujícího při uzavírání tzv. „distančních kupních smluv“.

2. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními § 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mimmo.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

2. Katalog internetového obchodu www.mimmo.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 2 dnů ode dne doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží bude kupujícímu dodáno dle jeho výběru prostřednictvím společností PPL nebo České pošty (dále jen „přepravce“).

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, byla-li do té doby uhrazena kupní cena, jeho převzetím. Není-li kupní cena před převzetím zboží uhrazena, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

8. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.mimmo.cz, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v termínu do 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 15 pracovních dnů, v případě, že kupující hradí kupní cenu formou dobírky. Pokud kupující hradí kupní cenu bankovním převodem, prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v uvedené lhůtě ode dne připsání kupní ceny na jeho účet.

2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek převzít zboží či zaplatit kupní cenu.

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, platební kartou apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy. Plnění se považuje za nemožné zejména v případě, že se předmět plnění přestal vyrábět či dodávat na náš trh. O nemožnosti plnění prodávající bude kupujícího informovat bez zbytečného prodlení po zjištění této skutečnosti.

E. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu. S celkovou kupní cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení na adresu pro doručování s uvedením identifikace kupujícího, specifikace zboží, čísla objednávky a čísla účtu, na který má být vrácena kupní cena. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být vlastnoručně podepsáno.

5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží vrátit nejpozději do 14 dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním nebo odesláním na adresu pro doručování. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy, musí být zboží vráceno nepoškozené, v původním stavu, bez známek opotřebování a v původním obalu.

6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou li se jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 

9. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu škodu, která mu tím vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

F. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží kupující má možnost uhradit buď formou dobírky nebo bankovním převodem nebo hotově. Využije-li kupující jako způsob úhrady formu dobírky, je povinen zaplatit kupní cenu přepravci při převzetí zboží.

2. V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je kupující povinen zaplatit kupní cenu ihned po odeslání objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet prodávajícího.

3. Při převzetí zboží od přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Při čerpání peněžních poukázek se nevyčerpaná hodnota poukázky nevrací. Při objednávce nižší než je hodnota dárkové poukázky, nevyčerpanou částku nevracíme a nelze ji převézt na úhradu jiné objednávky.

G. Náklady na dopravu

1. Náklady na dopravu a balné po ČR při koupi zboží za kupní cenu do výše 5.000,- Kč hradí kupující. Při koupi zboží za kupní cenu vyšší než 5.000,- Kč náklady na dopravu a balné hradí prodávající. Cena za dopravu a balné je přehledně popsána v sekci "doprava a platba"

2. Náklady na dopravu a balné do SR se řídí podle ceníku v sekci "doprava a platba".

H. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele reklamačním řádem internetového obchodu www.mimmo.cz a právním řádem platným v ČR

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

I. Ochrana osobních dat 

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

4. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

 

J. Bazarový prodej

1. Na zboží, které je uvedeno v kategorii BAZAR nelze uplatnit záruku.

2. Kupující se seznámil se všemi případnými vadami použitého zboží nebo zboží druhé kategorie a je si těchto vad vědom. Prodávající seznámil popravdě kupujícího se všemi případnými vadami prodávaného zboží v kategorii BAZAR.

3. Odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu v případě použité věci koupené přes BAZAR nelze.

 

K. Zasílání obchodních sdělení

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání z databáze příjemců těchto obchodních sdělení. 

L. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.mimmo.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.mimmo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky.
3. Prodávající je oprávněn všeobecné nákupní podmínky jednostranně měnit.

Podmínky platné od 1.2.2015

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.